Peter Kukuča

  • Riaditeľ pre informačné technológie

Peter Kukuča sa narodil v Zlatých Moravciach. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave v odbore Technická kybernetika, špecializácia Meracia technika.

Dlhé roky pracoval ako ašpirant, odborný asistent, výskumný pracovník a neskôr ako docent na Katedre merania EF SVŠT (neskôr FEI STU). Prednášal a cvičil mnohé predmety, za najzaujímavejší z nich považuje predmet Telemetria a prenos údajov. Viedol viacero diplomantov, ročníkových a tímových projektov, bol vedúcim katedry a prodekanom.

Vo výskumnej činnosti sa dlhodobo venoval meracej technike a metrológii, hlavne problematike merania výkonových veličín pri neharmonických napätiach a prúdoch. Získal viaceré ocenenia, za najvýznamnejšie považuje Zlatú medailu Aurela Stodolu a Národnú cenu SSR za výskum, vývoj a realizáciu sústavy zariadení na meranie neharmonických výkonov a energií (člen kolektívu).

Desať rokov bol členom Vedeckej rady Slovenského metrologického ústavu, kde sa podieľal okrem iného na práci komisií na posúdenie návrhov na vyhlásenie viacerých národných etalónov. Je členom medzinárodnej profesnej organizácie The Institution of Engineering and Technology (IET) so sídlom v Londýne.

Je spoluzakladateľom a konateľom spoločnosti Andis, v ktorej pracuje na pozícii riaditeľa pre informačné technológie.

© ANDIS 2022. Design and programming by Soyamedia