Funkcie systému ANDISmonitor

etthv

 

OVLÁDANIE CEZ WEBOVÝ PORTÁL

Slúži na ovládanie všetkých funkcií systému. Nie je teda potrebné kupovať, inštalovať a udržiavať žiaden software. Webový portál je dostupný z každého počítača pripojeného na internet, nech sa nachádzate kdekoľvek.

LOKALIZÁCIA VOZIDLA

Systém zobrazuje na mape okamžitú polohu vozidiel s inštalovanou monitorovacou jednotkou. Využíva pri tom systém Google Maps a satelitný navigačný systém GPS spolu so sieťou GSM.

PRÍSTUP CEZ MOBILNÝ TELEFÓN

Prezeranie aktuálnej polohy vozidiel na mape je optimalizované pre displej mobilného telefónu.

KNIHA JÁZD A VÝKAZY

Systém vytvára sumár údajov o činnosti vodičov, vozidiel a parametroch jazdy pre potreby manažmentu, účtovníctva a výkazov

 • knihy jázd všetkých vozidiel a vodičov z ľubovolného dňa alebo obdobia obsahujúce miesta a časy príchodov a odchodov vozidiel, rýchlosť, dĺžku státia, prejdenú vzdialenosť osobitne pre súkromné a služobné jazdy a ďalšie informácie
 • mesačné výkazy o prevádzke vozidiel, výpočet diét a vreckové
 • výkazy o tankovaniach a spotrebe PHL
 • štatistické údaje o vyťaženosti vozidiel
 • výkazy o štýle a ekonomickosti jázd vodičov
 • prehľad o absolvovaných a nastávajúcich servisných prehliadkach vozidiel
 • prehľad mesačných nákladov vozidiel
 • štatistické údaje o vodičoch

EVIDENCIA PHL

Kompletný prehľad tankovaní vozidiel. Systém umožňuje import platieb za tankovania prostredníctvom tankovacích kariet. Taktiež dovoľuje monitorovať prípadné úniky paliva pomocou prídavného meracieho modulu.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém dokáže informovať o zneužití vozidla, okrem iného aj SMS správou zaslanou na vybrané telefónne čísla. Lokalizáciou tohto vozidla môže dopomôcť k jeho nájdeniu.

ŠTÝLY JÁZD

Systém bezobslužne vyhodnocuje štýl jazdy vodičov a vozidiel vo zvolenom časovom období v nasledovných parametroch

 • Dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti
 • Hodnotenie akcelerácie vodiča
 • Hodnotenie brzdenia vodiča
 • Hodnotenie komfortu jazdy (prejazdy zákrutami)
Tým umožňuje zvyšovať efektivitu prevádzky vozidiel a motivuje vodičov jazdiť efektívnejšie.

EKONOMIKA JAZDY

Funkcia na základe dát priamo z jázd vozidla zisťuje pomer medzi optimálnymi a dosiahnutými nákladmi na palivo, pneumatiky a iné komponenty vozidla vo zvolenom časovom období. Tak pomáha zvyšovať efektivitu prevádzky vozidiel a motivuje vodičov jazdiť efektívnejšie.

SIGNALIZÁCIA HAVÁRIE

V prípade nárazu vozidla systém pošle varovnú SMS správu na vybrané telefónne čísla, aj s informáciou o aktuálnej polohe automobilu. Systém tak pomôže ušetriť cenné sekundy po havárii a urýchli privolanie pomoci, aj keď by to nebolo v silách posádky havarovaného vozidla.

IDENTIFIKÁCIA VODIČA

Vodiči sa môžu pred jazdou identifikovať a umožniť tak systému vytvárať ich štatistiky. Táto informácia je zároveň použitá v knihe jázd a vo výkazoch. Je možné rozlíšiť aj súkromné a služobné jazdy.

MANAŽMENT ZÁKAZIEK

ANDISmonitor umožňuje vytvárať vlastné zákazky reprezentujúce akékoľvek štandardizované označenie, napríklad pre zákazníka, objednávku, účel jazdy a pod. Tie je potom možné prideliť jednotlivým jazdám a pre každú zákazku vygenerovať výkaz.

MANAŽMENT LOKALÍT

Systém vám umožňuje vytvárať si vlastné lokality. Ich názvy sa potom budú vo výkazoch zobrazovať namiesto ulíc, v ktorých sa tieto lokality nachádzajú.

GEOFENCING

Ak sledované vozidlo vstúpi do vami vybranej lokality alebo ju opustí, systém vás na to upozorní SMS správou.

ROUTING

Ak vaši vodiči musia jazdiť po vytýčených trasách a chcete vedieť, keď svoju trasu opustia, naplánujte im jazdu a dozviete sa, kedy svoju trasu opustili. Systém vás na to upozorní SMS správou na váš mobilný telefón. Zároveň možno jednotlivé trasy komplexne plánovať a sledovať ich plnenie.

GOOGLE MAPS

ANDISmonitor využíva systém Google Maps, čo zabezpečuje konštantnú kvalitu a aktuálnosť máp v systéme. Ovládanie týchto máp je jednoduché a intuitívne. Používateľ systému ANDISmonitor zároveň môže využívať všetky pokročilé funkcie ako plánovanie trás, zobrazenie satelitných snímok a pod.

AKTUÁLNA DOPRAVNÁ SITUÁCIA

V spolupráci so systémom Google Maps môžete v ANDISmonitore na mapách sledovať aktuálnu dopravnú situáciu na celom svete.

MONITOROVANIE NADSTAVBY VOZIDLA

Napríklad možnosť monitorovať ako dlho a kde pracoval domiešavač, hydraulická ruka, kedy a kde sa otváral nákladový priestor a pod.

VSTUPY A VÝSTUPY

Systém dokáže čítať údaje z rôznych zariadení pripojených na drôtové aj bezdrôtové vstupy monitorovacej jednotky.

PREPOJENIE S NAVIGÁTORMI GARMIN®, be-on-road a DELUXE ALL-IN-ONE

Systém je možné prepojiť so spomenutými navigátormi a získať tak nasledujúce možnosti:

 • obojsmerná online komunikácia dispečera s vodičom
 • zadávanie úloh vodičovi s vloženým cieľom cesty, ku ktorému sa môže vodič automaticky navigovať bez potreby zadávať trasu do navigátora manuálne
 • informácia o splnení úlohy sa prenáša online na centrálu k dispečerovi
 • možnosť vloženia tankovania, lokality a zákazky vodičom priamo cez navigátor

INFORMÁCIE ZO ZBERNÍC CAN/FMS

ANDISmonitor dokáže získavať informácie z bežne používanej zbernice CAN a FMS a získavať tak prevádzkové údaje priamo z vozidla. Týmto spôsobom možno merať aj tankovania a úbytky paliva.

MERANIE TEPLOTY

Systém umožňuje získavať údaje o teplote pomocou drôtového alebo bezdrôtového teplomera, napríklad v nákladovom priestore vozidla.

PREPOJENIE S INFORMAČNÝMI SYSTÉMAMI

Systém ANDISmonitor je možné prepojiť s vašim informačným systémom, ktorý tak môže získavať komplexné údaje o monitorovaných vozidlách online v štandardnom formáte XML a spracovávať ich podľa vašich potrieb. Prenos týchto údajov je zabezpečený heslom a šifrovaním.

NEUSTÁLY VÝVOJ

ANDISmonitor je konštantne vylepšovaný a priebežne sú do ňho pridávané nové funkcie.

MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA KLIENTOVI

Systém vieme upraviť podľa vašich požiadaviek, napríklad upraviť pre firemné farby a logo, poprípade aj pridať úplne nové funkcie alebo prispôsobiť existujúce.

VYŠE 15 ROČNÉ SKÚSENOSTI

Systém ANDISmonitor funguje už vyše 15 rokov a monitoruje vyše 17000 vozidiel po celom svete. Preto máte istotu, že je to rokmi overený systém odskúšaný v rôznych podmienkach na tisíckach rôznorodých vozidiel. A neustále pribúdajú ďalšie.

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia