Ako meníme Váš problém na riešenie

Celý proces vývoja riešenia reprezentuje nasledujúci graf. Kliknutím na konkrétnu fázu vývoja sa zobrazia detailné informácie o tejto konkrétnej fáze:

Konzultácia problému so zákazníkom

Je veľmi dôležité hneď na začiatku pochopiť, aký problém zákazník má a ako je možné mu pomôcť. V niektorých prípadoch zákazník pomerne presne vie, čo potrebuje a v tejto fáze len svoju predstavu opíše budúcemu riešiteľovi. Ale dosť často sa stáva, že predstava zákazníka o tom, čo vlastne potrebuje, sa začne upresňovať až po vysvetlení problému. Náš odborník, ktorý so zákazníkom konzultuje, jeho predstavu upresní a niekedy dokonca zmení tak, aby ponúkané riešenie bolo čo najefektívnejšie.

Návrh riešenia

Konkrétny návrh riešenia na základe konzultácie vypracuje budúci riešiteľ projektu. Účelom tejto fázy je overiť, že zákazník a riešiteľ sa správne pochopili a navrhované riešenie naozaj predstavuje pre zákazníka riešenie jeho problému. Pri jednoduchších úlohách môže mať takýto návrh rozsah jednej strany, pri zložitejších zadaniach vypracuje riešiteľ takzvaný „Úvodný projekt“, ktorý sa stane neoddeliteľnou prílohou zmluvy. V každom prípade táto etapa nie je ukončená skôr, ako sa obidve strany zhodnú na tom, čo vlastne bude výsledkom našej práce.

Práca na projekte

Práca na projekte prebieha určitý čas, na ktorom sa zákazník s riešiteľom dohodli. Ak je úloha náročnejšia, projekt môže byť rozdelený na etapy, ktorých výsledky sa priebežne kontrolujú. V tejto fáze sa riešiteľ občas obráti na zákazníka s upresňujúcimi otázkami alebo doplňujúcimi návrhmi. Či už práca trvá týždeň alebo niekoľko mesiacov, riešiteľ neustále dbá na to, aby sa výsledné riešenie neodklonilo od pôvodného zámeru zákazníka, ale aby zároveň akceptovalo nové skutočnosti, ktoré sa v priebehu riešenia objavili na strane zákazníka, jeho klienta, technologických možností a podobne.

Odovzdanie produktu

Po dokončení produktu dochádza k jeho odovzdaniu zákazníkovi. Pri jednoduchých projektoch je aj odovzdanie jednoduché – riešiteľ predstaví zákazníkovi produkt a predvedie mu jeho funkčnosť. Pri zložitejších projektoch sa produkt odovzdá do takzvanej pilotnej prevádzky, ktorá môže trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov. Účelom pilotnej prevádzky je asistované odovzdanie projektu – zákazník má trvalú podporu riešiteľa pri uvádzaní produktu do reálnej prevádzky, dostane k dispozícii potrebnú dokumentáciu, zaškolenie obsluhy a má možnosť uplatniť si nárok na určité primerané úpravy, ktoré zvýšia úžitkovú hodnotu produktu napríklad jednoduchším ovládaním niektorých jeho častí. Ukončením pilotnej prevádzky zákazník získa plne funkčný produkt, overený v reálnych podmienkach.

Záručný a pozáručný servis

Po odovzdaní produktu začne plynúť záručná doba, ktorej dĺžka sa stanoví dohodou. Samozrejme aj po jej skončení poskytujeme potrebný servis za dohodnutých podmienok. Pri náročnejších projektoch odporúčame zmluvu o údržbe s dohodnutými časovými odozvami na začatie a ukončenie servisného zásahu (Service Level Agreement – SLA).

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia