Začatie vyhodnocovania / fakturovania prekročenia maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pri výrobe elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, začala od 01.01.2017 vyhodnocovať prekročenie MRK na odovzdávacom mieste bez uplatňovania tarify za prekročenie MRK a od 01.07.2017 je tarifa za prekročenie MRK na odovzdávacom mieste fakturovaná.

V zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0016/2017/E, zo dňa 25.11.2016, časti A článku I. písm. q bod. 8 ak výrobca elektriny pri výrobe elektriny prekročí hodnotu MRK, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený fakturovať poplatok za prekročenie MRK v rozsahu a spôsobom uvedeným v podmienkach tohto rozhodnutia. V prípade neuhradenia poplatku za prekročenie hodnoty MRK, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený výrobcovi elektriny prerušiť distribúciu elektriny podľa zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto situácia je ďalší dôvod, prečo je výhodné monitorovať výrobu a spotrebu elektrickej energie systémom M.E.D. a efektívne využiť jednu z jeho funkcií - operatívne upozornenia na neželané stavy. O prekročení MRK tak budete informovaní a budete môcť prijať opatrenia, aby sa situácia nezhoršila resp. neopakovala. Vďaka podrobným reportom zo systému M.E.D. navyše budete vedieť lepšie analyzovať dôvody, prečo k prekročeniu MRK došlo.

Samozrejme, systém M.E.D. toho dokáže omnoho viac, v prvom rade hlavne automatizovať posielanie údajov o výrobe a spotrebe elektrickej energie do spoločnosti OKTE.

Ak Vás systém M.E.D. zaujal, neváhajte a kontaktujte nás. Viac informácií sa dozviete na webe www.e-metering.sk

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia