Energetický dispečing elektrickej vlakovej prepravy

etthv

 

  • KLIENT: ŽSR
  • ROK: 2007

Ide o úpravu systému na monitorovanie vozidiel. Do systému sme pridali nové monitorované veličiny spotrebúvaného a dodávaného elektrického prúdu (činnú aj jalovú zložku). Zároveň sme upravili výkazy systému, aby dokázali spočítať spotrebovanú a dodanú elektrickú energiu za zvolené časové obdobie. Ako zdroj elektrických dát slúžil existujúci systém merania elektrickej energie a ako zdroj GPS dát slúžil nami vyvinutý GPS modul osadený v lokomotívach ŽSR. Systém slúžil na detekciu odoberanej elektrickej energie na báze 15-minútových intervalov. V druhej fáze bol vytvorený systém varovania pri prekročení nastaveného 15-minútového maxima. Zároveň systém poskytoval údaje, ktoré by sa mali porovnávať s nameranými údajmi v transformátorových staniciach a mal tak detekovať potenciálne straty elektrickej energie. Projekt bol vyvíjaný v spolupráci s firmou Schrack Technik s.r.o.

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia