Prínosy systému ManiTech pre klienta

 

KOMPLEXNÁ INFORMÁCIA O PREVÁDZKOVOM STAVE VOZOVÉHO PARKU

Prehľad o aktuálnej prevádzkovej situácii, práci vozíkov a vodičov umožňuje operatívne reagovať na aktuálnu situáciu a efektívne organizovať prácu vozíkov a vodičov.

INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ VOZOVÉHO PARKU

Prehľad o využívaní vozíkov podľa skupín a zvoleného obdobia pomáha zvyšovať vyťaženosť techniky, hospodárnosť prevádzky a optimalizovať prevádzkové náklady.

IDENTIFIKÁCIA VODIČA

Eliminuje možnosť zneužitia techniky neoprávnenými osobami. Umožňuje kontrolovať využívanie pracovnej doby a znižovať personálne náklady.

SNÍMANIE OBSADENIA SEDADLA VODIČA

Kontroluje reálne výkony techniky a vodičov, eliminuje možnosť zneužitia techniky neoprávnenými osobami.

INFORMÁCIE O PRÁCI VODIČOV

Prehľad o práci vodičov podľa skupín a zvoleného obdobia pomáha zvyšovať výkony personálu pri manipulácii s tovarom a materiálom.

SNÍMANIE ZAŤAŽENIA VIDLÍC

Umožňuje odlišovať jazdy vo výkone a jazdy naprázdno a optimalizovať tak organizáciu práce na pracovisku. Pomáha zvyšovať efektivitu nasadzovania vozíkov na požadovaný výkon práce. Identifikuje prípady preťažovania vozíka, čím prispieva k šetrnému využívaniu techniky.

INFORMÁCIE O PREKRAČOVANÍ NASTAVENÝCH LIMITOV

Prehľady umožňujú dohliadať na dodržiavanie predpisov BOZP na pracovisku a efektívne reagovať na ich porušovanie.

INFORMÁCIE O NÁRAZOCH A BLOKOVANIE VOZÍKA PO NÁRAZE 3. ÚROVNE

Prispieva ku znižovaniu škodových udalostí pri prevádzke vozíkov. Eliminuje anonymitu vodičov pri vzniknutých škodách a vytvára priestor na zabezpečenie potrebnej dokumentácie pre poisťovňu nadriadenými pracovníkmi.

INFORMÁCIE O OPUSTENÍ ZÓNY POVOLENÉHO POHYBU

Umožňuje kontrolovať využívanie techniky z hľadiska lokalizácie a operatívne reagovať na opustenie stanoveného prevádzkového priestoru.

SNÍMANIE NAPÄTIA HLAVNEJ BATÉRIE (ELEKTRICKÉ VOZÍKY)

Umožňuje kontrolovať stav batérie a starostlivosť o jej technický stav, čo predlžuje jej životnosť a znižuje náklady na opravy.

PLÁNOVANIE SERVISNÝCH PREHLIADOK

Umožňuje dohliadať na dodržiavanie intervalov údržby stanovených výrobcom a predchádzať vzniku škôd kvôli zanedbanému servisu.

VLASTNÁ TVORBA VÝKAZOV

Umožňuje vytváranie vlastných výkazov o prevádzke vozíkov vo formáte pdf s voľbou ľubovoľného časového obdobia a skupín podľa požiadaviek prihláseného používateľa.

UPOZORŇOVACÍ SYSTÉM

Umožňuje informovať pomocou SMS správ alebo e-mailom určené osoby o vzniku mimoriadnych prevádzkových udalostí bezprostredne po ich vzniku.

VLASTNÁ ADMINISTRÁCIA SYSTÉMU

Umožňuje autonómnu administráciu vodičov, identifikačných prvkov, a užívateľov systému vrátane nastavenia ich užívateľských práv. Umožňuje vytvárať a meniť hierarchicky usporiadané organizačné štruktúry a skupiny v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie a jej členenia. Umožňuje operatívne preraďovať techniku a vodičov medzi organizáciami, prevádzkami a organizačnými skupinami podľa aktuálnych prevádzkových potrieb. Umožňuje operatívne nastavovať všetky parametre upozorňovacieho systému.

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia